חודש האהבה באוויר והמשלוחים חינם לזמן מוגבל! 💌
לקנייה בהנחה
ספיישל לבנות בלבד - בנות ונהנות משחק לערב בלתי נשכח! 🥰
לקנייה בהנחה
הלהיט של ישראל חובה או חובה חזר במלאי מוגבל! 🥰
לקנייה בהנחה
משלוחים חינם על המשחקים למזמינים היום! 💌
הלהיט של ישראל ״מתחברים״ במלאי מוגבל ליום האהבה 😉
לקנייה בהנחה

מדיניות שימוש

מדיניות שימוש

 

1. כללי

א. האתר https://www.dareordare.co.il/ ("האתר") המופעל ע"י "דין סהר אחזקות בע״מ" ח.פ. 516936994 ("החברה") משמש גם בתור אתר מכירות לרכישת מוצרים וכן לשירותים נוספים המוצעים באתר ("המוצר" ו "הרוכש").

ב. האתר מציע, בין היתר, רכישה מקוונת של מוצרים המשווקים על ידי "דין סהר אחזקות בע״מ" (להלן: "המוצרים").

ג. "דין סהר אחזקות בע״מ" מאשרת גישה אל האתר בכפוף לתנאים המפורטים להלן (להלן: "תנאי השימוש").

ד. הנך נדרש לקרוא תקנון זה בטרם גלישה באתר ו/או רכישת המוצרים באמצעותו, שכן בגלישתך ו/או בשימוש אחר כלשהו באתר, לרבות רכישת המוצרים, הנך מביע את הסכמתך להוראות תקנון זה.

ה. "דין סהר אחזקות בע״מ" שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את תנאי השימוש מדי פעם, לפי שיקול דעתה הבלעדי ולא צורך במתן הודעה מוקדמת כלשהי. תוקף השינוי החל מרגע פרסומו באתר.

ו. האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.

ז. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שייעשה על ידך באתר, לרבות כל רכישה שתתבצע על ידך באמצעות האתר.

ח. אין באמור בתקנון זה כדי לגרוע מהוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן"), והתקנות אשר הותקנו מכוחו, ככל שהן חלות על האתר (להלן: "ההוראות"), למעט במקרים בהם ניתן להתנות על הוראות כאמור, והתניה כאמור בוצעה, במסגרת פעילות האתר, אם במפורש או במשתמע.

ט. למען הסר ספק, בהרשמה אתה נותן את הסכמתך לקבל דואר אלקטרוני מהאתר. מטרת הדואר האלקטרוני הינה לעודד רכישה מהאתר. אתה רשאי, בכל עת, להודיע על סירובך לקבל כל דואר אלקטרוני מהאתר, ע"י שליחת הודעה ל: 054-3995937  כמו-כן, בהרשמה לקבלת הדואר האלקטרוני אתה נותן את הסכמתך לקבל דואר אלקטרוני מהאתר כאשר המילה "פרסומת" אינה מופיעה בכותרתו.

י. כותרות הפרקים מובאות לשם נוחות והתמצאות המשתמש, ולא ישמשו בפרשנות התקנון.

יא. "דין סהר אחזקות בע״מ" אינה אחראית לכל נזק העלול להיגרם למשתמש או לצד שלישי כלשהו עקב פעולה בהתבסס על תכנית אלו.

יב. על המשתמש חלה האחריות המלאה והבלעדית לפעולותיו ולתוצאותיהן.

יג. "דין סהר אחזקות בע״מ" לא תהא אחראית לכל נזק ישיר או עקיף הנובע משימוש או שימוש שגוי במוצר לרבות אי רווחים או הפסדים או כל נזק מקרי, מיוחד, עקיף או תוצאתי – ככל שהחוק מתיר זאת. על הרוכש חלה האחריות וכל סיכון וחובות עבור אובדן, נזק וחבלה לגופו ו/או לרכושו ו/או לרכושם ו/או לגופם של צדדים שלישיים, הנובעים מהשימוש ו/או אי השימוש במוצר.

יד. יש להפעיל הגיון ושיקול דעת לאורך כל זמן המשחק.

טו. "דין סהר אחזקות בע״מ" עושה ככל שיכולה לדאוג שהמידע שמופיע באתר יהיה המידע המדויק ביותר אבל יובהר כי עלולים להופיע בו, בתום לב אי דיוק מסוימים או טעויות ו"דין סהר אחזקות בע״מ" לא תישא באחריות כל שהיא הנובעת מהן או קשורה אליהן.

טז. בעת עדכון סל הקניות, העסק שומר לעצמו את הזכות להעביר תזכורות ללקוח אודות הסל שנטש, באמצעות שליחת מייל או הודעת לכתובת/המספר שהוזנו.

2. הרשאים להשתמש באתר

א. כל אדם, לרבות חברה, רשאי להשתמש באתר, לרבות לבצע רכישות באמצעות האתר, בכפוף למילוי התנאים המצטברים המפורטים להלן:

      א.1 המשתמש הנו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות;

      א.2 למשתמש מלאו 18 שנים;

      א.3 המשתמש הנו בעל תעודת זהות ישראלית תקפה;

      א.4 המשתמש הוא בעל כתובת בישראל;

      א.5 המשתמש הוא בעל תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט;

       א.6 המשתמש הנו בעל כרטיס אשראי ישראלי תקף ,שהונפק בישראל ע"י אחת מחברות כרטיסי האשראי, חברת האשראי אישרה את ביצוע העסקה, והמוצרים המבוקשים נמצאים במלאי.

ב. במועד ביצוע עסקה באתר, המשתמש יידרש להזין את הפרטים הבאים: שם פרטי ומשפחה; תעודת זהות; כתובת; דואר אלקטרוני; אמצעי תשלום ועוד. המשתמש מאשר את נכונות הפרטים וכי הם נמסרו מרצונו ועל דעתו.

ג. הגשת פרטים כוזבים ביודעין הינה עבירה פלילית עפ"י חוק. "דין סהר אחזקות בע״מ" תהא רשאית לנקוט בכל צעד משפטי כנגד מגיש פרטים כוזבים, כולל פנייה לערכאות בגין נזקים שיגרמו ל"דין סהר אחזקות בע״מ" ו/או מי מטעמה.

ד. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, תהא "דין סהר אחזקות בע״מ" רשאית למנוע מכל אדם ו/או חברה להשתמש באתר, באופן זמני או לצמיתות, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי, ומבלי למסור הודעה על כך מראש, לרבות בכל אחד מהמקרים הבאים: המשתמש ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות הדין; המשתמש הפר תנאי מתנאי תקנון זה; המשתמש מסר בעת ההרשמה ו/או לאחר מכן פרטים שגויים במתכוון; כרטיס האשראי שברשות המשתמש נחסם ו/או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי; המשתמש ביצע מעשה או מחדל שיש בהם כדי לפגוע ב"דין סהר אחזקות בע״מ" ו/או במי מטעמה ו/או בפעילותו התקינה של האתר ו/או בצד ג' כלשהו;

3. המכירה ותנאי המכירה של המוצרים

א. המכירה באמצעות האתר הינה במחיר קבוע וידוע ועד גמר המלאי. במקרה שהתבצעה רכישה והתברר, לאחר מכן, כי המוצר שנרכש אזל במלאי, תודיע על כך "דין סהר אחזקות בע״מ" למשתמש עד 72 שעות ממועד הרכישה, ותאפשר לו לבטלה או לרכוש מוצר אחר או להמתין לקבלת המוצר במלאי, ככל האפשר.

ב. התשלום עבור המוצרים יהא באמצעות כרטיס אשראי, ביט, פייפאל, העברה בנקאית או אפל פיי בלבד.

ג. באישור הקנייה וסיום ההליכים הנילווים לרכישה, לרבות הליך התשלום, המשתמש הציע הצעה לרכוש המוצר הרלוונטי מהאתר בהתאם לכל התנאים וההתניות, שייקבעו על ידי "דין סהר אחזקות בע״מ" והנכללים באתר ונותן הסכמתו למחיר ביחס להזמנה שביצע, לרבות אם קיים מחיר נמוך ממנו בשוק.

ד. בהליך הרכישה יש לבחור את המוצר/ים שיצטרפו "לסל הקניות" ולמלא פרטים לשם השלמת הרכישה. יש להקפיד על מסירת הפרטים הנכונים והמלאים, אחרת האתר לא יוכל להבטיח את מימוש ההזמנה. מילוי כל הפרטים הנדרשים לרכישת מוצר יחשב לביצוע הזמנה ע"י המשתמש (להלן: "הזמנה"). אישור סופי של ההזמנה כפוף להמצאות המוצרים במלאי. לאחר ההזמנה של מוצר, ואישור ההזמנה, יישלח המוצר למשתמש. למען הסר ספק, משלוח דואר אלקטרוני למשתמש אינו מהווה ראיה לביצוע פעולה ואינו מחייב את "דין סהר אחזקות בע״מ". במידה והעסקה לא תאושר ע"י חברת האשראי, תוצג הודעה למשתמש, ותישלח לו הודעה לתיבת הדואר האלקטרוני שמסר, ואז תיחשב ההזמנה כבטלה.

ה. בכדי ביצוע פעולות שונות באתר, לרבות, הדפסת השוברים, צפייה ברכישות עבר, שינויי הגדרות המשתמש והעדפותיו וכדומה. ברכישה באתר, המשתמש יצטרך לפתוח חשבון משתמש. בעזרת חשבון משתמש זה, יוכל המשתמש לבצע.

4. תשלום ואספקת המוצרים

א. המחירים המוצגים באתר על פי הדין לעניין חיוב במע"מ. נכון לכרגע, "דין סהר אחזקות בע״מ" מוגדרת כחברה בע״מ ולפיכך המחירים כוללים מע"מ.

ב. דמי המשלוח, ישולמו עם התשלום בגין המוצר/ים. 

ג. אספקת המוצרים שנרכשו באמצעות האתר תבוצע לכתובת שנמסרה ע"י המשתמש במועד ביצוע ההזמנה.

ד. אספקת המוצרים תהא באמצעות חברות שליחויות צ'יטה, זיג-זג לפי העניין, מרגע מסירת המוצר לחברות אספקת המוצר אינה באחריות "דין סהר אחזקות בע״מ". 

ה. "דין סהר אחזקות בע״מ" אינה אחראית לכל איחור או עיכוב באספקה ו/או לאי- אספקה שנגרמו כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתה ו/או מציון כתובת שגויה ו/או לא מלאה ע"י המשתמש.

ו. "דין סהר אחזקות בע״מ" תהא אחראית על אספקת והובלת המוצרים, ויפעל כמיטב יכולתו לספק את המוצרים במהירות המרבית.

ז. יסופקו רק מוצרים אשר שולמו במלואם, לכתובת שהלקוח הקליד או מסר בעת ההזמנה, תוך המועד הקבוע בדף הפריט (מניין על פי ימי עסקים בלבד), אלא אם כן נכתב אחרת באתר.

ח. האפשרות להזמין מוצרים באתר מוגבלת לאזורים בארץ בהתאם למפת אזורי החלוקה של החברות הצויינו לעיל, לפי העניין (להלן, "אזורי החלוקה") ואין התחייבות לספק באזורים אחרים.

ט. במקרה של הובלה חריגה יהיה האתר רשאי לגבות תשלום נוסף על התשלום הנגבה בגין הובלה רגילה.

י. התקנון של הגוף המשלח באמצעותו תבוצע ההובלה יחול על כל אספקה/הובלה של מוצר באמצעות האתר, ויחייב את הלקוח.

יא. על המשתמש להודיע מידית לאתר אם המוצר לא סופק בתקופת האספקה המפורטת באתר. במידה והמשתמש לא יהיה מעוניין להמתין להגעת המוצר מעבר לתקופת האספקה, האתר יחזיר לו את התמורה אותה הוא שילם עבור אותו מוצר, בכפוף לנכונות התלונה.

יב. בזמן אספקת המוצר, רשאי האתר ו/או מי מטעמו לדרוש את נוכחותו של בעל כרטיס האשראי בעת מסירת הפריט, ו/או הצגת תעודת זהות של בעל כרטיס האשראי ו/או חתימתו של בעל כרטיס האשראי על גבי שובר כתנאי למסירה המוצר.

5. ביטול רכישה מצד "דין סהר אחזקות בע״מ"

א. "דין סהר אחזקות בע״מ", רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי, בשל כל סיבה, ובכל עת, לבטל או להפסיק עסקה ו/או מכירה ו/או לבטל הזמנה, כולה או חלקה, ו/או את פעילות האתר, כולה או חלקה.

ב. הודעה על ביטול או הפסקה מעין זה תימסר למשתמש או לרוכש, ולא יחוייב כרטיס האשראי של הרוכש או יושב לו כל סכום ששולם בגין המוצרים, ככל ששולם.

ג. למעט בגין השבת סכום העסקה כאמור, לא תהא למשתמש או לרוכש כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי "דין סהר אחזקות בע״מ" בגין ביטול העסקה כאמור בסעיף זה.

ד. במידה והתגלה כי מוצר שהוזמן אזל מהמלאי, רשאי האתר לבטל את ההזמנה או להציע פריט חלופי שווה ערך. בוטלה הזמנה, כאמור, האתר לא יהיה אחראי ולא ישא בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי, לרבות אך לא רק נזק בגין רכישת הפריט אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר.

6. ביטול רכישה ע"י המשתמש

א. כל משתמש רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן והתקנות שהותקנו על פיו. להלן מספר הוראות רלוונטיות מחוק הגנת הצרכן:
ביטול ייעשה אך ורק בהודעה בכתב; ברכישה של נכס, רשאי הרוכש לבטל את העסקה, מיום עשיית העסקה ועד ארבעה עשר ימים מיום קבלת הנכס או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף קטן 14ג(ב) לחוק הגנת הצרכן, לפי המאוחר מביניהם. רוכש לא רשאי לבטל את העסקה ברכישת פריטים מסוימים כמפורט בסעיף קטן 14ג(ד) לחוק הגנת הצרכן. בתוך 14 יום מיום קבלת הודעת הביטול יושב לרוכש הסכום ששולם על ידו בגין השירות ו/או המוצר בניכוי דמי ביטול (לרבות דמי שילוח ואריזה) בשיעור של 5% מסכום העסקה או 100 ש”ח, לפי הנמוך. במקרה של ביטול עסקה עקב פגם או אי התאמה, לא יחויב הרוכש בדמי ביטול כלשהם. הוראות חוק הגנת הצרכן נוספות בנוגע לביטול הרכישה מצד הרוכש, לרבות בנוגע לחובה להחזיר המוצר, יחולו גם-כן.

ב. במידה ותבחר/י לבטל את ההזמנה לאחר הוצאת המשלוח החינמי/בתשלום, דמי המשלוח והטיפול בהתאם לסוג המשלוח בסך המחיר ששולם (משלוח חינם/שליח עד הבית = ₪30 כולל מע״מ, שליח מהיר עד הבית = ₪70 כולל מע״מ ) לא יוחזרו. בנוסף יחויב המשתמש גם בתשלום בגין דמי משלוח להחזרת המוצר ₪30 כולל מע״מ או הגעה עצמית להחזרה בתיאום מראש במשרדים שלנו בראשון לציון.

ג. תתקבל בקשה להחזר באם המוצר סגור באריזתו המקורית ולא נעשה בו שימוש (המשחק עטוף בשרינק) – תוך 14 ימים מהרכישה בליווי אסמכתא מתאימה. יודגש בזאת כי על מנת שהמוצר לא יינזק במשלוח – הפריטים נארזים באופן המבטיח את הגעתם בשלמות ובבטחה, ככל האפשר, ליעד.

ד. לא יונפקו דרכנו החזרים עבור מוצרים שנרכשו באמצעות גופים אחרים, כגון מפיצים או שותפים קמעונאיים.

ה. דמי המשלוח לפי סוג המשלוח שבחרתם (חינם/שליח עד הבית = ₪30 כולל מע״מ, שליח מהיר עד הבית = ₪70 כולל מע״מ) אינם מוחזרים ובמקרה בו מוצר הוחזר בשל פרטים מוטעים שמסר המשתמש או אי אסיפת החבילה מחברת השליחויות, יחויב המשתמש גם בתשלום בגין דמי משלוח להחזרת המוצר למשרדים.

ו. כל הסכמה לבקשה לביטול הזמנה לאחר שהמוצר נשלח זה מכבר (עד 14 יום מיום הקניה – התחרטת? לא שילמת!), כפופה לכך שהמשתמש יחזיר את המוצר באריזתו המקורית (עם עטיפת השרינק), שלם ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול ו/או שימוש מכל מין וסוג שהוא לאתר, על חשבונו. במידה ותבחר/י לבטל את ההזמנה לאחר הוצאת המשלוח החינמי/בתשלום, דמי המשלוח והטיפול בהתאם לסוג המשלוח בסך המחיר ששולם (משלוח חינם/שליח עד הבית = ₪30 כולל מע״מ, שליח מהיר עד הבית = ₪70 כולל מע״מ ) לא יוחזרו. במקרה של החזרה יחויב המשתמש גם בתשלום בגין דמי משלוח להחזרת המוצר ₪30 כולל מע״מ או הגעה עצמית להחזרה בתיאום מראש במשרדים שלנו בראשון לציון. יובהר, כי דמי המשלוח בהם יחויב הלקוח כוללים, בין היתר, את עלות אריזת המוצר וכו׳ בעת המשלוח וכן הוצאות המשלוח בפועל.

7. אחריות

א. "דין סהר אחזקות בע״מ" (ו/או מי מטעמה) אינה נושאת במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי לנזקים הנובעים כתוצאה משימוש ו/או הסתמכות על מידע המתפרסם באתרים חיצוניים, שאליהם ניתן להגיע באמצעות איזה מהשירותים באתר. תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד. יובהר, כי "דין סהר אחזקות בע״מ" עושה כמיטב יכולתה לשתף פעולה עם גורמים אמינים. בכל מקרה, "דין סהר אחזקות בע״מ" לא תישא באחריות לפעילות כלשהי של גורם אחר שאינו בשליטתה המלאה.

ב. "דין סהר אחזקות בע״מ" תעשה כמיטב יכולתה לספק מוצרים איכותיים ובמועד אך לא תישא באחריות לכל נזק שייגרם בשל איחורים באספקה, או כתוצאה מכך שהמוצרים שסופקו היו פגומים, אלא אם כן ארעו העיכוב או הפגם בשל רשלנות מצידה, במקרה זה האחריות תוגבל לסכום השווה למחיר ההזמנה. אלא אם כן נכתב אחרת, כל מידע המוצג באתר לגבי המוצרים, החומר מהם עשויים, טיבם ואיכותם, נמסרו לאתר על ידי הספקים של המוצרים, ונמצאים באחריותם הבלעדית והמלאה של האחרונים.

ג. "דין סהר אחזקות בע״מ" (ו/או מי מטעמה) אינה נושאת במישרין ו/או בעקיפין באחריות כלשהי לנזקים הנובעים ו/או הקשורים בכל דרך שהיא בשימוש ו/או בביצועי האתר ו/או למקרה שבו הצעתו של משתמש לא התקבלה (מכל סיבה שהיא) ו/או לכל בעיה טכנית המונעת ממשתמש מלהגיש הצעה ו/או לעשות כל פעולה אחרת באתר. "דין סהר אחזקות בע״מ" מתחייבת לעשות כמיטב יכולתה לשמור על פעילות תקינה של האתר.

8. סודיות ופרטיות

א. כל פרטיו האישים של המשתמש (שם, ת.ז. דואר אלקטרוני וכדומה), יישמרו במאגרי המידע של "דין סהר אחזקות בע״מ".

ב. "דין סהר אחזקות בע״מ" לא תעביר פרטיו האישיים של המשתמש לאף גורם אחר זולת לשם השלמת עסקה.

ג. "דין סהר אחזקות בע״מ" לא תעשה כל שימוש בפרטים של אמצעי התשלום של המשתמש אלא לביצוע תשלום בגין עסקה אותה ביקש המשתמש לערוך, ופרטים אלו לא יועברו לאף גורם אחר זולת לצורך זה.

ד. למרות האמור לעיל, "דין סהר אחזקות בע״מ" תהא רשאית להעביר פרטיו האישיים של משתמש לצד שלישי במקרים בהם המשתמש ביצע מעשה או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע ב"דין סהר אחזקות בע״מ" ו/או בצדדים שלישיים כלשהם, המשתמש עשה שימוש בשירותי "דין סהר אחזקות בע״מ" לביצוע מעשה בלתי חוקי, אם התקבל בידי "דין סהר אחזקות בע״מ" צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטי המשתמש לצד שלישי, וכן בכל מחלוקת או הליכים משפטיים.

ה. "דין סהר אחזקות בע״מ" תוכל להשתמש בפרטיו האישיים של המשתמש, ללא זיהוי המשתמש הספציפי, לצורך ניתוח מידע סטטיסטי והצגתו ו/או מסירתו לגורמים אחרים.

ו. מאחר שמדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת אין באפשרותה של "דין סהר אחזקות בע״מ" להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה או חשיפת המידע האגור בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות. אם יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע אשר שמור בידי "מדין סהר אחזקות בע״מ" ו/או להשתמש בו לרעה, לא תהא למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי "דין סהר אחזקות בע״מ".

ז. "דין סהר אחזקות בע״מ" תהא רשאית לעשות שימוש ב – "עוגיות" (“cookies”) על מנת לספק למשתמש שירות מהיר ויעיל ולחסוך מהמשתמש הצורך להזין את פרטיו האישיים בכל כניסה לאתר.

ח. המידע שנאסף אודות המשתמש יישמר במאגרי המידע של "דין סהר אחזקות בע״מ".

ט. בקיום מקרים שאינם בשליטתה של "דין סהר אחזקות בע״מ" ו/או הנובעים מכח עליון, "דין סהר אחזקות בע״מ" לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם למשתמש ו/או למי מטעמו אם מידע זה יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה.

י. פרטי כרטיס האשראי אינם נשמרים במאגרי המידע של "דין סהר אחזקות בע״מ".

9. דין ושיפוט

א. הדין החל על תקנון זה ו/או על כל פעולה ו/או על סכסוך הנובע ממנו, הוא הדין הישראלי בלבד.

ב. בכל מקרה של מחלוקת, תהא לבתי המשפט (השלום או המחוזי) בתל אביב-יפו הסמכות הבלעדית לדון בה.

10. תנאים נוספים

א. טעות סופר בתיאור מוצר לא תחייב את "דין סהר אחזקות בע״מ".

ב. תמונות המוצרים באתר מוצגות לצורכי המחשה בלבד. בנוסף, ייתכנו הבדלים במראה, בגוון, בגודל, וכיו"ב בין המוצר, כפי שהוא מוצג באתר, לבין המוצר במציאות.

ג. אין להעתיק ולהשתמש, או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים מתוך האתר, לרבות באתרי אינטרנט אחרים בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס וכיו"ב, לכל מטרה אחרת.

ד. המועד שנרשם, לכל עניין ועניין, באתר הוא המועד הקובע לכל דבר.

ה. התמונות באתר הם להמחשה בלבד.

ו. זכויות היוצרים וכל זכות אחרת של קניין רוחני במשחק הינן של המוכר בלבד, שהינו הבעלים היחיד והבלעדי של זכויות הקניין הרוחני, לרבות בידע ובעל הזכות הבלעדית למיסחורו, בישראל ומחוצה לה (בכל העולם).

ז. אין במדיניות זו כדי להעניק זכות משתמעת כלשהי לעסק ו/או לצד שלישי כלשהו להעתיק, לפרסם, למכור ו/או להדפיס את המשחק – בין לצרכים מסחריים ובין לצרכים לא מסחריים.

ח. הקונה מתחייב לשמור בסודיות מלאה את כל תנאי ההתקשרות, מידע, ידע ו/או כל פרט שלא קיבל לגביו מהמוכר רשות מפורשת בכתב לגלותו ו/או לפרסמו. באם תתקבל רשות כזו, היא תהיה מפורטת גם לעניין החלק המותר וגבולות ההיתר.

ט. הקונה מצהיר כי ידוע לו שאין בהיתר שניתן לו לפרסם את תיאור/תוכן/עיצוב המוצר ולמכור אותו לצד ג', בכדי לגרוע מזכות כלשהי של המוכר.

י. אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers Robots וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר. כמו כן, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מהאתר.

כ. כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר, בשירותים המוצעים בו ובכל תוכן הכלול בו, הינם של החברה, או של צד שלישי, שהרשה לחברה להשתמש בהם. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לשדר, להעביר לציבור, לשנות, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מן הנ"ל, בין על-ידך ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי בין אם אלקטרוניים, מכאניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי ודרך אחרת, בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש מהחברה, או מבעלי הזכויות האחרים, לפי העניין ובכפוף לתנאי ההסכמה (ככל שתינתן). הוראה זו תקפה גם ביחס לכל עיבוד, עריכה או תרגום שנעשו על-ידי החברה לתכנים שהוזנו לאתר. אם וככל שניתנה הסכמה כאמור, עליכם להימנע מלהסיר, למחוק או לשבש כל הודעה או סימן בעניין זכויות קניין רוחני, לדוגמה – סימון זכויות היוצרים ©, או סימן מסחר ®, הנלווים לתכנים שיעשה בהם שימוש על-ידך.

 

פרטי התקשרות

כתובת: דרך המכבים 58, ראשון לציון

דוא"ל: support@dareordare.co.il

טלפון: 054-3995937

Success!

The discount has been applied. You will see it when you checkout.

There has been a problem

Unfortunately this discount cannot be applied to your cart.

המשלוח שלך כבר בדרך!

עד הבית: עד 4 ימי עסקים – 30 ש"ח.
*חינם ברכישה מעל 140 ש"ח.

איסוף: תוך יום 1 מראשון לציון דרך המכבים 58.

מהיר עד הבית: 1-2 ימי עסקים – 70 ש"ח.

למה אתם מחכים? משלוחים חינם עד הבית למזמינים היום. ✅

דילוג לתוכן